Rada RIPOK Związek Pracodawców

Geneza 

Rada Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Rada RIPOK jest inicjatywą, która powstała w trakcie zmian prawnych w gospodarce odpadami w 2013 roku. Przez lata Rada ściśle współpracuje z Krajową Izbą Gospodarczą, funkcjonując jako podkomitet Komitetu Ochrony Środowiska KIG. W tej formule odbyliśmy wiele spotkań z przedstawicielami władz, biorąc udział w konsultacjach zmian prawodawstwa i opiniując pojawiające się projekty regulacji prawnych.

Stan obecny

Od stycznia 2019 roku Rada RIPOK uzyskała osobowość prawną jako Związek Pracodawców. Została wpisana do KRS pod nr 0000766030. Rada skupia RIPOK-i (od września 2019 r. przemianowane na Instalacje Komunalne) monitorując proces wdrażania i zmian ustawodawstwa związanego z gospodarką odpadami. Rada jest forum spotkań i wymiany doświadczeń w zakresie organizacji pracy i eksploatacji instalacji. Dzielimy się także w gronie praktyków doświadczeniami z realizacji inwestycji w instalacjach. Celem cyklicznych spotkań Rady RIPOK jest identyfikowanie problemów związanych z praktycznym wdrażaniem zmian prawodawstwa, wypracowaniem możliwych rozwiązań i przekazaniem ich do kompetentnych w tym zakresie instytucji. Na spotkania zapraszani są eksperci oraz przedstawiciele organów i instytucji rządowych oraz samorządowych. Ma to zapewnić lepsze funkcjonowanie Instalacji Komunalnych oraz całego systemu gospodarki odpadami. Możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń we własnym gronie z udziałem ekspertów oraz kontakty z przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej przyczyniają się do znalezienia odpowiedzi na wiele nurtujących pytań oraz problemów, z którymi borykają się Instalacje Komunalne. 

Po spotkaniach powstają dokumenty, które przekazywane są odpowiednim organom bądź instytucjom. Rada RIPOK organizuje szkolenia i spotkania, na których w gronie zarządzających instalacjami istnieje możliwość wymiany doświadczeń w zakresie eksploatacji i rozwoju. Rada RIPOK zleca wykonywanie opracowań i ekspertyz będących podstawą rozwiązywania pojawiających się problemów oraz podejmowania w tym celu rozmów z organami władzy państwowej. Współpracujący z Radą RIPOK eksperci wspierają członków Rady RIPOK w rozwiązywaniu bieżących problemów gospodarki odpadami.

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Ta strona używa plików cookies, które są niezbędne do jej funkcjonowania.Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.