Rada RIPOK Związek Pracodawców

STATUT
Związku Pracodawców pod nazwą: Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Niniejszym powołuje się związek pracodawców o nazwie: Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zwany dalej „Związkiem”.
 2. Związek jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1809).
 3. Związek jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej, administracji publicznej, rządowej i samorządowej, a także innych organizacji, w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych.
 4. Związek może używać nazwy skróconej: Rada RIPOK, a także wyróżniających go znaków graficznych.

§ 2

 1. Związek prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, zgodnie z obowiązującym prawem polskim i prawem kraju, w którym prowadzi działalność.
 2. Siedzibą Związku jest miasto Kalisz.
 3. Związek posiada osobowość prawną.
 4. Związek może tworzyć przedstawicielstwa krajowe i zagraniczne.

§ 3

1. Związek ma prawo tworzyć federacje i konfederacje, jak też przystępować do nich.
2. Związek może przystępować do organizacji międzynarodowych, w tym w szczególności do międzynarodowych organizacji pracodawców.
3. Związek ma prawo przystępować do wszelkich innych organizacji krajowych i zagranicznych, jeśli ich cele są zbieżne z celami niniejszego Związku.

PODSTAWOWE CELE I ZADANIA ZWIĄZKU
ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI

§ 4

Do podstawowych celów i zadań Związku należy w szczególności:

 1. ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami;
 2. ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym społecznych i gospodarczych, zrzeszonych w niej pracodawców;
 3. jednoczenie pracodawców i organizacji pracodawców wokół działań zmierzających do ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami i wymiany doświadczeń w tym zakresie;
 4. podejmowanie metodami prawnie dozwolonymi działań zmierzających do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa, w zakresie interesów zrzeszonych w Związku pracodawców i mającym związek z gospodarką odpadami w Polsce i Unii Europejskiej;
 5. oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, dotyczącej interesów pracodawców zrzeszonych w Związku oraz dotyczącej gospodarki odpadami;
 6. działanie na rzecz dobrej legislacji, usuwania barier dla działań organizacji społecznych i przedsiębiorczości oraz wspieranie tych podmiotów;
 7. wypracowywanie stanowisk w kwestiach strategicznych i bieżących oraz ich publikowanie w celu ukierunkowania rozwoju gospodarki odpadami;
 8. wspieranie i propagowanie edukacji ekologicznej;
 9. podnoszenie poziomu wykształcenia, kwalifikacji i wiedzy pracodawców, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami, ale także w zakresie stosunków pracy, prawa, organizacji, ekonomii, techniki i technologii;
 10. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji pomiędzy zrzeszonymi pracodawcami;
 11. wspieranie budowy efektywnego ekonomicznie i ekologicznie systemu gospodarowania odpadami w kraju.

§ 5

Cele i zadania Związku określone w § 4 realizowane są w szczególności poprzez:

 1. udzielanie zrzeszonym pracodawcom różnych form pomocy, w szczególności pomocy organizacyjnej, prawnej i doradczo – konsultacyjnej, w tym w szczególności w podejmowaniu i prowadzeniu działalności zmierzającej do zastosowania osiągnięć naukowych, technicznych lub organizacyjnych;
 2. współpracę z podmiotami i organami publicznymi krajowymi oraz międzynarodowymi i wszelkimi organizacjami, w tym w szczególności gospodarczymi, społeczno –
  zawodowymi i naukowo – badawczymi, w kwestiach dotyczących ochrony środowiska, w tym w szczególności gospodarki odpadami;
 3. monitorowanie procesu ustawodawczego;
 4. przedstawianie stanowiska Związku oraz wydawanie opinii w sprawach związanych z gospodarką, w tym w szczególności gospodarką odpadami i stosunkami pracy;
 5. opiniowanie projektów aktów prawnych i rozwiązań odnoszących się do działalności związanej z działalnością Związku;
 6. delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy i administracji publicznej, organów samorządu terytorialnego i władzy sądowniczej, a także innych podmiotów, w których na podstawie odrębnych przepisów mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców;
 7. gromadzenie i przetwarzanie informacji gospodarczej na potrzeby swoich członków lub innych podmiotów;
 8. sporządzanie i zlecanie sporządzenia wszelkich analiz, ocen, opinii i wniosków na potrzeby Związku i jego członków;
 9. prognozowanie rozwoju usług i działalności związanej z gospodarką odpadami oraz występowanie do organów władzy i administracji publicznej, w tym do organów władzy sądowniczej we wszystkich sprawach z tym związanych;
 10. nawiązywanie i ułatwianie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się gospodarką odpadami oraz promowanie członków Związku;
 11. organizację spotkań, szkoleń, konferencji, seminariów, sympozjów i innego rodzaju spotkań, jak również podróży studyjnych oraz wizyt krajowych i zagranicznych w zakresie działalności Związku;
 12. udział w targach, wystawach i giełdach w kraju i za granicą oraz ich organizowanie dla promowania osiągnięć członków Związku;
 13. inicjowanie i uczestniczenie w wysłuchaniach publicznych, o których mowa w art. 8 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 248);
 14. realizowanie przedsięwzięć promocyjnych w interesie ochrony środowiska naturalnego i kształtowania w społeczeństwie postaw proekologicznych;
 15. inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, ekonomicznego i technicznego oraz udzielanie informacji prawnej w szczególności dla pracodawców i w zakresie działalności Związku;
 16. udział na podstawie odrębnych przepisów w postępowaniach sądowych i administracyjnych mających wpływ na prawa pracodawców;
 17. udział w negocjacjach i rokowaniach, w szczególności w celu zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień oraz rozwiązywania sporów zbiorowych pracy;
 18. tworzenie wyspecjalizowanych jednostek stałych i doraźnych nakierowanych na realizację celów Związku i jego członków.

§ 6

 1. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, fundusze celowe i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy wyłącznie realizacji jego celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej Związku może być:
  a) PKD 58.11.Z – Wydawanie książek,
  b) PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  c) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
  d) PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  e) PKD 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  f) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych,
  g) PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  h) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
  i) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  j) PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  k) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
  l) PKD 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  m) PKD 85.59.Z – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  n) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
  o) PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  p) PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  q) PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

CZŁONKOSTWO

§ 7

 1. Członkami Związku mogą być pracodawcy działający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, których przedmiot działalności obejmuje gospodarkę odpadami, a w szczególności przedstawiciele Instalacji Komunalnych.
 2. Pracodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. D. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).
 3. Członkowie Związku dzielą się na:
  1) Członków Zwyczajnych - osoby, które podjęły uchwałę o założeniu Związku, a także osoby, które przystąpiły do Związku po jego założeniu i są przedstawicielami Instalacji Komunalnych.
  2) Członków Wspierających – wszelkie podmioty, których cel działania jest zbieżny celami Związku i które chcą służyć pomocą w realizacji jego zadań.
  3) Członków Honorowych – osoby fizyczne szczególnie zasłużone w zakresie ochrony środowiska bądź w innym zakresie, którego cel jest zbieżny z celami Związku.

§ 8

 1. O przyjęciu w poczet członków Związku decyduje Zarząd w drodze uchwały, po rozpatrzeniu pisemnego wniosku zainteresowanego pracodawcy. Wszelkie kwestie związane z przyjęciem w poczet członków Związku określa regulamin wewnętrzny Związku. Regulamin jest wprowadzany uchwałą Zarządu podjętą większością 2/3 głosów.
 2. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet Członków Związku powinna zostać podjęta w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku.
 3. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawca może ponowić wniosek o przyjęcie w poczet członków Związku nie wcześniej niż po upływie 1 roku. Od odmowy przyjęcia w poczet członków Związku nie przysługuje odwołanie.

§ 9

Członkowie Zwyczajni i Honorowi Związku mają prawo do:

 1. uczestniczenia w pracach Związku i jego organów, w tym czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku;
 2. głosowania w trakcie Zgromadzenia Członków, w tym nad podejmowanymi uchwałami;
 3. otrzymywania od władz Związku w miarę możliwości pomocy w zakresie realizacji zadań statutowych Związku;
 4. dostępu do informacji dotyczących Związku i jego działalności;
 5. zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Związku;
 6. 30% zniżki od ceny podstawowej, na udział w konferencjach organizowanych przez Abrys Sp. z o.o. dla jednej osoby na danej konferencji.

§ 10

Członkowie Zwyczajni Związku są zobowiązani do:

 1. udziału w pracach Związku;
 2. przestrzegania Statutu Związku oraz regulaminów wewnętrznych przyjętych przez jego organy;
 3. terminowego uiszczania składek;
 4. udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności, o ile takie informacje znajdują się w posiadaniu danego członka Związku i nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa danego członka Związku w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.);
 5. udzielania w miarę swych możliwości pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych.

§ 11

 1. Członkowie Wspierający Związku są zobowiązani do:
  a) bycia pracodawcą;
  b) złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej i przyjęcia w poczet członków uchwałą Zarządu;
  c) wnoszenia składek określonych w regulaminie wewnętrznym Związku.
 2. Członkowie Wspierający mają prawo do zabierania głosu na Zgromadzeniach Członków, a na innych posiedzeniach i zebraniach Związku, gdy zostaną na nie formalnie zaproszeni.
 3. Członkowi Wspierającemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze, a także prawo głosowania nad uchwałami organów Związku.

§ 12

 1. Osobie fizycznej, prawnej lub innej jednostce organizacyjnej działającej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, która przyczyniła się do realizacji celów statutowych związku, ochrony środowiska lub rozwoju gospodarki odpadowej może być przyznany tytuł Członka Honorowego Związku.
 2. Tytuł Członka Honorowego Związku nadaje Zarząd w drodze uchwały.
 3. Członkowie Honorowi są zwolnieni z obowiązku ponoszenia składek członkowskich.
 4. Członkowie Honorowi mają prawo do zabierania głosu na Zebraniu Członków w innych posiedzeniach organów Związku w zakresie określonym w regulaminie wewnętrznym Związku, z głosem doradczym.

§ 13

Członkostwo w Związku ustaje w razie:

 1. dobrowolnego wystąpienia Członka poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi;
 2. rozwiązania Związku;
 3. wykluczenia ze Związku przez Zarząd w razie istotnego naruszenia postanowień statutu lub uporczywego i rażącego postępowania sprzecznego z zasadami etyki, w szczególności względem środowiska naturalnego;
 4. co najmniej 3-miesięcznego opóźnienia z opłatą składki członkowskiej;
 5. utraty osobowości prawnej w przypadku członka – osoby prawnej.
 6. w razie śmierci członka – osoby fizycznej.

§ 14

 1. Oświadczenie o wystąpieniu ze Związku składa się Zarządowi w formie pisemnej z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do daty, w której takie wystąpienie ze Związku ma nastąpić.
 2. Wykluczenie ze Związku, o którym mowa w § 13 ust 3 następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej zwykłą większością obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. Uchwałę doręcza się wykluczonemu Członkowi na piśmie.
 3. Od uchwały o wykluczeniu ze Związku przysługuje wykluczonemu Członkowi odwołanie do pełnego składu Zarządu. Odwołanie to wraz z uzasadnieniem należy złożyć Zarządowi w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały o wykluczeniu.
 4. Do czasu rozpatrzenia odwołania Członek Związku jest zawieszony w swoich prawach i obowiązkach wynikających z członkostwa w Związku.
 5. Podmiotowi, który utracił członkostwo w Związku nie przysługują żadne roszczenia w związku z uczestnictwem w tym Związku, w szczególności zaś roszczenie o zwrot zapłaconych składek członkowskich.
 6. Biuro Zarządu Związku prowadzi rejestr członków Związku. W rejestrze zamieszcza się firmę bądź dane personalne, adres oraz inne dane kontaktowe członka na podstawie informacji przekazanych przez Członka Związku. W rejestrze zamieszcza się także informacje o adresie e-mail, na który mogą być przesyłane zawiadomienia o Zgromadzeniach, o ile Członek Związku wyraził zgodę na zawiadamianie w tej formie. Wszelkie dane członków związku podlegają ochronie stosownie do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

§ 15

 1. Składka członkowska za dany rok jest płatna do 30 marca tego roku.
 2. Składka członkowska za pierwszy rok przynależności do Związku jest proporcjonalna do liczby miesięcy, przez które członek należy do Związku. W pierwszym roku działalności Związku jest ona płatna w terminie 30 dni od dnia zarejestrowania Związku w KRS.
 3. Wysokość pierwszej składki członkowskiej ustala Zgromadzenie Założycielskie w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 4. O zmianie bądź ustaleniu nowej wysokości składek członkowskich w trakcie funkcjonowania Związku, będzie decydował Zarząd w drodze podjętej jednomyślnie uchwały. Szczegółowe kwestie dotyczące składek członkowskich reguluje regulamin wewnętrzny Związku.

ORGANY ZWIĄZKU

§16

Organami Związku są:

 1. Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

 1. Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Związku i może obradować jako Zwyczajne bądź Nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku do dnia 30 czerwca powiadamiając wszystkich Członków Związku o jego terminie, miejscu, proponowanym porządku obrad, projektach uchwał oraz przesyłając sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w okresie od dnia poprzedniego Zgromadzenia Członków.
 3. Członków Związku należy wezwać listami poleconymi lub w inny skuteczny i udokumentowany sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Wezwania mogą być wysyłane pocztą elektroniczną na wskazany przez członka Związku adres, jeśli wyraził on zgodę na tę formę wezwania do udziału w Zgromadzeniu.
 4. Każdy z Członków Związku (z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym statucie) może brać udział w Zgromadzeniu Członków, w tym w podejmowaniu uchwał osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pisemne pod rygorem nieważności.
 5. W Zgromadzeniu Członków uczestniczą Członkowie Związku, mogą brać w nim udział także z głosem doradczym Członkowie Honorowi oraz zaproszeni goście.
 6. Zgromadzeniu Członków przewodniczy Prezes Zarządu, a w jego nieobecności Zastępca Prezesa Zarządu obecny na Zgromadzeniu Członków lub wyznaczony Członek Zarządu.
 7. Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Zgromadzeniu Członków, chyba że statut stanowi inaczej.
 8. Zgromadzenie Członków na pierwszym posiedzeniu przyjmuje swój Regulamin obrad.
 9. Tajne są głosowania w sprawach osobowych.
 10. W sprawach innych niż określone w ust. 9 głosowanie tajne może być zarządzone na wniosek każdego z Członków Zarządu.
 11. Z obrad Zgromadzenia Członków sporządza się protokół, który jest podpisywany przez protokolanta oraz przewodniczącego Zgromadzenia Członków.
 12. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków może być zwołane w każdym czasie w celu rozważenia istotnych zagadnień znajdujących się w zakresie działalności Związku, w szczególności zaś w celu podjęcia niezbędnych uchwał. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź na wniosek co najmniej 50% Członków Związku. Jeśli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków w ciągu dwóch miesięcy od zgłoszenia
  wniosku, Członkowie Związku, którzy wnosili o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia, mogą je zwołać samodzielnie.
 13. Do Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Zwyczajnego Zgromadzenia Członków.

§18

Członkom Zwyczajnym i Honorowym przysługuje jeden głos na Zgromadzeniu Członków.

§19

Do kompetencji Zgromadzenia Członków należy w szczególności:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Związku i uchwalanie planów działalności Związku;
 2. ustalanie pierwszej wysokości składki członkowskiej;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu;
 4. wybór Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu;
 5. wybór członków Komisji Rewizyjnej;
 6. odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji;
 7. dokonywanie oceny działalności Związku;
 8. udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
 9. odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu przed upływem kadencji;
 10. rozpatrywanie innych wniosków należących do kompetencji Zgromadzenia Członków;
 11. uchwalanie Statutu i jego zmian;
 12. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku;
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjnej.

§ 20

 1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, nie więcej niż 5, powoływanych przez Zgromadzenie Członków, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu.
 2. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, od jednego do dwóch Zastępców Prezesa Zarządu a także Członkowie Zarządu. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek zarządu otrzymuje funkcję Prezesa Zarządu.
 3. Pierwszym Prezesem Zarządu jest Piotr Szewczyk.
 4. Prezes Zarządu, Zastępcy Prezesa, Zarząd i Członkowie Zarządu są powoływani uchwałą Zgromadzenia Członków na wspólną 5 letnią kadencję.
 5. Mandaty Prezesa Zarządu, Zastępców Prezesa Zarządu i Członków Zarządu Związku wygasają w dniu odbycia Zgromadzenia Członków w przedmiocie udzielenia im absolutorium za ostatni pełny rok kalendarzowy pełnienia przez nich funkcji, a nadto w przypadku
  a) rezygnacji z pełnienia funkcji;
  b) odwołania przez Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zgromadzenia Członków;
  d) śmierci;
  e) utraty zdolności do czynności prawnych;
  f) braku możliwości wykonywania obowiązków potwierdzonej potwierdzonego orzeczeniem lekarskim.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
 7. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.
 8. Przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, w przypadku oddania równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 9. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. Dla ważności uchwały konieczny jest podpis Prezesa Zarządu lub osoby przez niego upoważnionej.
 10. Zarząd w granicach określonych w niniejszym Statucie może w Regulaminie określającym jego tryb wewnętrznego działania przewidywać inne metody głosowania, w tym głosowania bez odbywania posiedzeń w drodze pisemnego zbierania głosów lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub podczas telekonferencji lub wideokonferencji. W wypadku trybów głosowania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, dla podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów wszystkich członków Zarządu.
 11. Tajne głosowania zarządza się w sprawach osobowych.
 12. W sprawach innych niż określone w ust. 11 głosowanie tajne może być zarządzone na wniosek każdego z członków Zarządu.
 13. W każdej sprawie przewidzianej do kompetencji Zarządu może zostać zarządzone głosowanie mailowe. W takiej sytuacji protokół z posiedzenia Zarządu jest podpisywany przez przewodniczącego posiedzenia oraz przybranego przez niego protokolanta.
 14. Jeżeli nastąpi utrata członkostwa w Zarządzie określonej osoby przed upływem kadencji Zarządu, wówczas może zostać przeprowadzony wybór uzupełniający według zasad statutowych regulujących powoływanie członków Zarządu, z tym, że osoba wybrana w tym trybie wybierana jest tylko na okres do końca kadencji Zarządu.
 15. Członkowie Zarządu z tytułu pełnionej funkcji będą otrzymywać wynagrodzenie ustalone na zasadach określonych w Regulaminie Zarządu uchwalonym przez Zgromadzenie Członków.
 16. Zarząd będzie otrzymywał zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań Związku. Szczegółowe zasady w tym zakresie będzie stanowił regulamin wewnętrzny, uchwalony przez Zarząd Związku.

§ 21

 1. Do Zarządu należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, w których statut nie określa właściwości Zgromadzenia.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  a) reprezentowanie Związku na zewnątrz i występowanie w jego imieniu oraz prowadzenie spraw Związku;
  b) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Członków;
  c) uchwalanie preliminarza na rok następny;
  d) udzielanie pomocy Członkom Związku w realizacji zadań statutowych;
  e) rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Związku;
  f) udzielanie pełnomocnictw, w szczególności do zaciągania zobowiązań finansowych;

§ 22

 1. Związek reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch innych członków Zarządu działających łącznie, z tym, że:
 2. Przy zaciąganiu zobowiązań do kwoty 20 tys. zł Związek reprezentuje Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
 3. Przy zaciąganiu zobowiązań powyżej kwoty 20 tys. zł Związek reprezentuje Prezes Zarządu wraz z drugim członkiem Zarządu, działający łącznie.

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna składa się z od trzech do siedmiu członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna powoływana jest na okres 5 letniej kadencji.
 4. W przypadku odwołania członka Komisji Rewizyjnej bądź utraty członkostwa w Komisji Rewizyjnej określonej osoby przed upływem kadencji tego organu z jakiejkolwiek innej przyczyny, może zostać przeprowadzony wybór uzupełniający składu Komisji Rewizyjnej według zasad statutowych regulujących powoływanie członków Komisji Rewizyjnej. O przeprowadzeniu wyboru uzupełniającego decyduje Zgromadzenie Członków. Osoba wybrana w tym trybie, wybierana jest tylko na okres do końca kadencji tego organu. W razie uszczuplenia składu Komisji Rewizyjnej poniżej 3 członków, uzupełnienie składu osobowego tego organu do minimum 3 członków jest obowiązkowe.
 5. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 6. Całokształt działalności Związku podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.

§ 24

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1) przeprowadzanie okresowych (co najmniej raz w roku) kontroli statutowej i finansowej działalności Związku;
  2) składanie Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności;
  3) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 2. W celu wykonywania swych zadań Komisja Rewizyjna może:
  1) żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności;
  2) w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości, określić terminy ich usunięcia.
 3. Mandaty członków Komisji Rewizyjnej wygasają w dniu odbycia Zgromadzenia Członków w przedmiocie udzielenia im absolutorium za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji, a nadto w przypadku:
  a) rezygnacji z pełnienia funkcji;
  b) odwołania przez Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zgromadzenia Członków;
  c) śmierci;
  d) utraty zdolności do czynności prawnych;
  e) braku możliwości wykonywania obowiązków potwierdzonego orzeczeniem lekarskim.

JEDNOSTKI TERENOWE

§ 25

 1. Związek może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane dalej oddziałami.
 2. W celu powołania oddziału Zarząd Związku może wyznaczyć pełnomocnika na danym terenie.
 3. Pełnomocnictwo wygasa w momencie powołania Zarządu oddziału.
 4. Oddziały terenowe powstają na podstawie uchwały Zarządu Związku podejmowanej na wniosek zainteresowanych członków z danego terenu.
 5. Siedzibę, organizację i zasady działania oddziału ustala Zarząd Związku.

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§26

 1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich i innych świadczeń członków, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątków organizacji, a także z dotacji i subwencji otrzymywanych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 2. Dla realizacji celów statutowych Związek oprócz prowadzenia działalności gospodarczej może tworzyć fundacje i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
 3. Związek nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do członków Zarządu oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”).
 4. Związek nie może wykorzystywać majątku Związku na rzecz członków Zarządu, pracowników Związku oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku.

ROK OBROTOWY

§27

 1. Przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy.
 2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2019 r. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

 1. Uchwała Zgromadzenia Członków o zmianie statutu lub o rozwiązaniu Związku wymaga większości 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 Członków Związku.
 2. Uchwała o likwidacji Związku wymaga ustalenia stanu majątkowego i sposobu ściągnięcia należności i sposobu regulowania zobowiązań Związku.
 3. W przypadku rozwiązania Związku likwidacji dokonuje Zarząd.
 4. Majątek Związku w razie jego likwidacji przeznacza się na cel zbieżny z celami Związku, szczegółowo określony w uchwale w sprawie rozwiązania Związku.
 5. W sprawach spornych interpretacji statutu dokonuje Zarząd w formie uchwały.

..................................... .…..………..............................
Przewodniczący
Piotr Szewczyk 

Protokolant
radca prawny – Tomasz Ziółkowski

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Ta strona używa plików cookies, które są niezbędne do jej funkcjonowania.Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.