Rada RIPOK Związek Pracodawców

Trwa VII edycja Konkursu „Pracodawca Jutra”.

Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców zaprasza przedsiębiorstwa sektora gospodarki odpadami do udziału w Konkursie „Pracodawca Jutra”. Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 30 czerwca 2023 r.

Organizator

Konkurs „Pracodawca Jutra” organizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. W Konkursie promowane są inicjatywy, które pobudzają świadomość środowisk lokalnych i zwiększają ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji i rozwoju usług edukacyjnych oraz działania umożliwiające nabycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji i kwalifikacji m.in. pracowników, uczniów, studentów, absolwentów szkół oraz nauczycieli.

Kategorie

Tegoroczna edycja konkursu Pracodawca Jutra będzie obejmowała dwie główne kategorie: „Rozwój Pracownika” oraz „Ambasador Edukacji”. W ramach każdej z nich wyróżnione zostaną inicjatywy w segmencie mikro i mały przedsiębiorca, a także w segmencie średni i duży przedsiębiorca.

„Rozwój Pracownika” – inicjatywy z zakresu:

 • pomocy pracownikom w rozwoju zawodowym,
 • systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub umiejętności,
 • inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje lub prowadzące do uzyskania kwalifikacji pracowników (kursy, szkolenia, programy migracji między działami),
 • rozwoju kompetencji miękkich (uniwersalnych, ponadsektorowych) poszukiwanych przez pracodawców (np. w formie wolontariatu pracowniczego),
 • działań wspierających komfort psychiczny pracowników, w tym umiejętność radzenia sobie ze stresem, lękiem, wypaleniem zawodowym.

„Ambasador Edukacji” – inicjatywy z zakresu:

 • współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi (prowadzenie lekcji, warsztatów w szkołach, tworzenie/wspieranie klas profilowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi o profilu oświatowym/edukacyjnym),
 • tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych, staży i konkursów dla uczniów,
 • zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli/organizacji studenckich (np. laboratoria, programy badawczo-rozwojowe, koła naukowe).

Inicjatywa edukacyjna zgłoszona w ramach konkursu powinna być rozpoczęta najwcześniej 1 stycznia 2019 r. i realizowana na terytorium Polski.

Warunki uczestnictwa

W Konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy lub instytucje edukacyjne* wspólnie z przedsiębiorcą, które realizowały inicjatywy edukacyjne skierowane do:

 • uczniów i/lub studentów;
 • absolwentów szkół wyższych, średnich lub branżowych;
 • pracowników, w tym nowych pracowników na rynku pracy lub osób bezrobotnych i poszukujących pracy (w szczególności matek powracających na rynek pracy i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym);
 • nauczycieli, wykładowców akademickich, trenerów, doradców oraz przedstawicieli innych środowisk reprezentujących sektor edukacji formalnej lub nieformalnej;
 • emerytów i rencistów, o ile inicjatywy miały na celu przywrócenie lub podtrzymanie ich aktywności zawodowej.

Warunkiem przystąpienia do konkursu instytucji edukacyjnej jest złożenie zgłoszenia wspólnie z przedsiębiorcą.

*Za instytucję edukacyjną uznaje się instytucję działającą na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców (m. in. jednostki prawa oświatowego, uczelnie wyższe czy instytucje edukacji pozaformalnej, np. firmy szkoleniowe).

Korzyści z uczestnictwa

 • W konkursie zostaną przyznane przez Kapitułę Konkursu 4 nagrody główne. Ponadto Kapituły Sektorowe będą mogły przyznać 17 nagród sektorowych oraz 17 wyróżnień sektorowych.
 • Laureaci, wybrani przez Kapitułę Konkursu i Kapituły Sektorowe otrzymają możliwość bezterminowego posługiwania się tytułem „Pracodawca Jutra 2023” lub odpowiednio „Pracodawca Jutra 2023 w sektorze ….” oraz korzystania z logotypu konkursu na materiałach reklamowych i wizerunkowych. Każdy z wyłonionych zwycięzców ma możliwość promowania zwycięskiej inicjatywy w ramach działań komunikacyjnych i promocyjnych zaplanowanych przez organizatora.  Informacje o Laureatach Konkursu opublikowane zostaną również na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej, kanałach KIG w mediach społecznościowych oraz na stronie  Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców.
 • Konkurs stanowi doskonałą okazję do wymiany dobrych praktyk w zakresie zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwach oraz tworzenia przyjaznego środowiska pracy, kształtowanego technologią, innowacjami oraz potrzebami zrównoważonego rozwoju. Laureaci Konkursu będą stanowić przykład w zakresie realizacji projektów, które przyczyniają się do zwiększenia wiedzy, podniesienia kompetencji lub umiejętności adresatów inicjatyw edukacyjnych.
 • Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne

Harmonogram Konkursu

Zgłoszenia do Konkursu należy wysłać  przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie PARP w terminie do 30 czerwca 2023 r. Dokumentację realizacji inicjatywy edukacyjnej (np. zdjęcia, nagrania, relacje publikowane w mediach itp.)należy umieścić w formularzu w formie linków.

Konkurs odbywa się w 3 etapach, w trakcie których odbywać się będzie formalna i merytoryczna ocena wniosków.

Uroczyste ogłoszenie Laureatów i wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas Gali Finałowej.

Uprzejmie informujemy, że Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektorowa Odzysku Materiałowego Surowców działająca przy Krajowej Izbie Gospodarczej otrzymała tytuł Partnera VII edycji konkursu „Pracodawca Jutra” Chcielibyśmy aby wśród nagrodzonych sektorów nie zabrakło przedsiębiorstw z sektora gospodarki odpadami.  Zachęcamy firmy sektora do udziału w Konkursie oraz przedstawienia realizowanych inicjatyw edukacyjnych.

Źródło: Informacje o konkursie, w tym Regulamin Konkursu znajdują się na stronie Organizatora: www.parp.gov.pl/pracodawca-jutra

 

Zapraszamy do udziału!

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Ta strona używa plików cookies, które są niezbędne do jej funkcjonowania.Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.