Rada RIPOK Związek Pracodawców

W dniu 15 lutego 2021 roku rozpoczęliśmy cykl spotkań pod roboczym tytułem: „Rozmowy na temat”. W spotkaniach mogą brać udział zaproszone osoby będące członkiem Rady RIPOK, kandydaci do Rady oraz zaproszeni goście. W dobie pandemii, gdy bardzo utrudnione są spotkania „na żywo”, platforma do wideokonferencji zoom zapewnia uczestnikom możliwość spotkania się i wymiany informacji oraz własnych doświadczeń.


Notatka z pierwszego spotkania z cyklu „Rozmowy na temat”, które odbyło się w dniu 15 lutego 2021 roku na platformie do wideokonferencji zoom

W spotkaniu wzięło udział 23. uczestników – członków Związku Pracodawców Rady RIPOK oraz zaproszonych gości. Tematem wiodącym spotkania była „Modernizacja instalacji oraz nowe technologie przetwarzania odpadów”.
Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady RIPOK – Piotr Szewczyk, który powitał zaproszonych gości i po krótkim wstępie zaprosił do dyskusji.
Następnie uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z tematem spotkania oraz przedstawili swoje pomysły i rozwiązania w tym zakresie. Kilku z uczestników przedstawiło swoje wyniki w formie wykresów i zestawień.
Oprócz tematu wiodącego poruszono również inne tematy. Dużym zainteresowaniem cieszył się szczególnie temat rynku stłuczki szklanej i doczyszczania szkła w instalacjach.

Uczestnicy wyrazili aprobatę do tego rodzaju spotkań, szczególnie w dobie pandemii, gdy nie można spotkać się na żywo. Zgłoszono też propozycje tematów następnych spotkań.


Notatka ze spotkania z cyklu „Rozmowy na temat”, które odbyło się w dniu 1 marca 2021 roku na platformie do wideokonferencji zoom

W spotkaniu wzięło udział 18. uczestników – członków Związku Pracodawców Rady RIPOK oraz zaproszonych gości. Tematem wiodącym spotkania była „Zmiana w ilości i strumieniach dostarczanych odpadów w latach 2018-2020 oraz problemów ze zbytem naszych produktów i surowców wtórnych”. Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady RIPOK – Piotr Szewczyk, który powitał zaproszonych gości i po krótkim wstępie zaprosił do dyskusji.
Następnie uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami związanymi z tematem spotkania oraz przedstawili swoje pomysły i rozwiązania w tym zakresie. Porównano również wyniki dotyczące zmian morfologii odpadów w poszczególnych strumieniach dostarczanych do Instalacji w ostatnich latach. Oprócz tematu wiodącego poruszono również inne tematy. Dużym zainteresowaniem cieszył się szczególnie temat zagospodarowania opon oraz dynamicznych zmian niektórych asortymentów surowców wtórnych, jak np. cen makulatury.

Uczestnicy wyrażając duże zainteresowanie i aktywność w dyskusji zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych „Rozmowach na temat” w wypracowanej formule.


Notatka ze spotkania z cyklu „Rozmowy na temat”, które odbyło się w dniu 15 marca 2021 roku na platformie do wideokonferencji zoom

W spotkaniu wzięło udział 32. uczestników – członków Związku Pracodawców Rady RIPOK oraz zaproszonych gości. Tematem wiodącym spotkania było „Stosowanie wymagań BAT w instalacjach komunalnych”.
Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady RIPOK – Piotr Szewczyk, który powitał zaproszonych gości. Następnie Przewodniczący oddał głos dzisiejszemu gościowi prowadzącemu i moderatorowi dyskusji – dr. inż. Piotrowi Manczarskiemu z Politechniki Warszawskiej, który wygłosił wykład wprowadzający oraz przedstawił prezentację pt. „Konkluzje NDT (BAT) dla przetwarzania odpadów komunalnych (wybrane zagadnienia dotyczące Instalacji Komunalnych). Następnie uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami i problemami związanymi z tematem spotkania oraz przedstawili rozwiązania jakie wypracowali i jakie funkcjonują w ich instalacjach. Dużym zainteresowaniem cieszył się również temat ostatnich zmian na rynku zbytu surowców wtórnych, ze szczególnym uwzględnieniem makulatury, tworzyw i metali. Wymieniano poglądy i pomysły w tym zakresie. Zwrócono uwagę na widoczny w ostatnim okresie wzrost zapotrzebowania na makulaturę oraz podwyżkę cen makulatury oraz niektórych asortymentów tworzyw i metali.

Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w dyskusji. Zgłosili również propozycje tematów następnych spotkań dotyczących bezpośrednio problemów z jakimi borykają się w codziennej pracy. Przewodniczący przekazał także bieżące informacje na temat działania Zespołu Roboczego przy Ministrze Klimatu i Środowiska oraz zmian strategicznych na rynku odpadów komunalnych.


Notatka ze spotkania z cyklu „Rozmowy na temat”, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2021 roku na platformie do wideokonferencji zoom

W spotkaniu wzięło udział 26. uczestników – członków Związku Pracodawców Rady RIPOK oraz zaproszonych gości. Tematem wiodącym spotkania były: „Wdrażane i planowane zmiany w prawie”.
Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady RIPOK – Piotr Szewczyk, który powitał zaproszonych gości. Następnie Przewodniczący oddał głos pierwszemu prelegentowi, Panu Tomaszowi Kaczmarkowi, który przedstawił prezentację pt. „Zmiany prawne w gospodarce odpadami komunalnymi”.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in. jakie zmiany prawne zostały wprowadzone i jakie są planowane w najbliższym czasie. Ważną informacją, która zainteresowała słuchaczy była interpretacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 15 stycznia 2021 roku odnośnie BDO (Baza Danych Odpadowych), która mówi o tym, że mamy ewidencjonować odpady w przypadku odpadów zbieranych wyłącznie na Karcie Przekazania Odpadów, a przekazywać i ewidencjonować na Karcie Ewidencji Odpadów, a nie stosować Kart Przekazania Odpadów Komunalnych, gdyż służy ona wyłącznie dla podmiotów odbierających odpady komunalne.
Następnie wywiązała się dyskusja i gość odpowiadał na pytania osób uczestniczących w spotkaniu. Słuchacze podzielili się również swoimi doświadczeniami w tej kwestii. 
Drugim prelegentem, który przedstawił swoją prezentację pt. „Symulacja liczenia poziomów recyklingu według różnych metodyk” był Pan Marcin Chełkowski. Omówił on liczenie poziomów według metodyki poprzedniej, obecnie obowiązującej oraz proponowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w oparciu o różne wskaźniki (m.in. GUS-owski oraz realny). Zauważono progres w ilości odpadów (w kg na mieszkańca) w stosunku rok do roku. Prezentacja pokazała zmiany w liczeniu poziomów recyklingu na przykładzie dużego, średniego i małego miasta oraz terenów wiejskich.
Poza tematem wiodącym dużym zainteresowaniem cieszyły się również inne tematy bieżące, m.in. pożary składowisk oraz BAT, któremu postanowiono poświęcić osobne spotkanie z tego cyklu.
Uczestników zainteresowały dzisiejsze prezentacje i byli zadowoleni z uczestnictwa w spotkaniu. W dobie pandemii brakuje spotkań bezpośrednich,
a wypracowana formuła spotkań na zoomie daje możliwość wymiany doświadczeń.


Notatka ze spotkania z cyklu „Rozmowy na temat”, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 roku na platformie do wideokonferencji zoom

W spotkaniu wzięło udział 23. uczestników – członków Związku Pracodawców Rady RIPOK oraz zaproszonych gości. Temat wiodący spotkania to: „Struktura organizacyjna oraz organizacja pracy w Instalacjach Komunalnych zrzeszonych w Radzie RIPOK”.
Spotkanie tradycyjnie otworzył Przewodniczący Rady RIPOK – Piotr Szewczyk, który powitał zaproszonych gości.
Następnie przedstawiciele kilku Instalacji przedstawili w postaci slajdów i prezentacji przygotowane schematy organizacyjne swoich zakładów. Schematy te różniły się między sobą, co było wynikiem specyfiki poszczególnych Instalacji. Następnie wywiązała się dyskusja i uczestnicy spotkania podzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami związanymi z tematem spotkania oraz przedstawili rozwiązania jakie funkcjonują w ich Instalacjach.
Poza tematem wiodącym dużym zainteresowaniem cieszyły się również inne tematy bieżące, m.in. zmiany w prawie dotyczące rynku odpadów oraz BAT.

Uczestnicy zgłosili również propozycje tematów następnych spotkań, m.in.: rynek makulatury oraz zagospodarowanie bioodpadów. Tradycyjnie Przewodniczący przekazał także bieżące informacje na temat działania Zespołu Roboczego przy Ministrze Klimatu i Środowiska oraz zmian strategicznych na rynku odpadów komunalnych.


Notatka ze spotkania z cyklu „Rozmowy na temat”, które odbyło się w dniu 11 lutego 2022 roku na platformie do wideokonferencji zoom

W spotkaniu wzięło udział 32. uczestników – członków Związku Pracodawców Rady RIPOK oraz zaproszonych gości. Tematem wiodącym spotkania była: „Makulatura - jej jakość, asortymenty i wymagania z nią związane”.
Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady RIPOK – Piotr Szewczyk, który powitał zaproszonych gości. Następnie Przewodniczący oddał głos dzisiejszemu gościowi. Był nim Pan Marek Skorwider dyrektor ds. zakupów makulatury w Mondi Świecie S.A., który wygłosił wykład wprowadzający oraz przedstawił prezentację pt. „Wymagania jakościowe i wynikające z nich preferencje zakupowe Mondi Świecie S.A.”
Następnie wywiązała się dyskusja i gość odpowiadał na pytania osób uczestniczących w spotkaniu. Słuchacze podzielili się również swoimi doświadczeniami związanymi z tematem spotkania oraz przedstawili rozwiązania jakie funkcjonują w ich Instalacjach.
Poza tematem wiodącym dużym zainteresowaniem cieszyły się również inne tematy bieżące, m.in. BAT, certyfikacja biomasy, odpady budowlane i rozbiórkowe.

Uczestnicy wyrażając dużą aktywność w dyskusji zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach w wypracowanej formule. Zgłosili również propozycje tematów następnych spotkań, m.in.: zagospodarowanie bioodpadów, system kaucyjny, taksonomia. Przewodniczący przekazał uczestnikom spotkania bieżące informacje na temat działania Zespołu Roboczego przy Ministrze Klimatu i Środowiska oraz zmian strategicznych na rynku odpadów komunalnych.

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Ta strona używa plików cookies, które są niezbędne do jej funkcjonowania.Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.